top of page

Investičné pozemky

Borovce, Piešťany, Slovakia

EXKLUZÍVNE

80€/m2

PROMO VIDEO SPOT

3D VIRTUAL TOUR

24-2.jpg

0

Pozemok

-

8895m2

Borovce

Novostavba

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

Realitná spoločnosť PRIUS COMPANY s.r.o. Vám predstavuje na predaj investičné pozemky pre výstavbu rodinných domov, umiestnené v slepej ulici, obec Borovce, okres Piešťany.


RIEŠENÉ ÚZEMIE:


Pozemky sú umiestnené v dobre prístupnej časti obce, v slepej ulici, v blízkosti už existujúcej zástavby rodinných domov. Pozemky sú v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, majú rovinatý charakter, nie sú zastavané a nie sú porastené stromovou zeleňou. Aktuálne sú vedené ako orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, a ostatné plochy, mimo zastavaného územia obce.


Z urbanistického hľadiska je územie navrhovanej obytnej zóny určené pre výstavbu RD, kde dopravné a technické vybavenie je riešené ako jeden celok, ktorý vytvorí samostatný obvod novej uličnej štruktúry zástavby RD. Technická koncepcia územia bude rešpektovať komunikačný systém v obci a jestvujúce rozvody inžinierskych sietí. Situovanie dopravného priestoru navrhovanej miestnej komunikácie je riešené tak, aby bola priamo napojená na jestvujúcu miestnu asfaltovú komunikáciu, ktorá sa bude rozširovať na normové rozmery - samostatná projektová dokumentácia. Územie bude napojené na jestvujúce rozvody vodovodu a plynovodu, prechádzajúce priamo riešeným územím. RD budú napojené na navrhovanú verejnú gravitačnú splaškovú kanalizáciu s napojením na existujúcu kanalizáciu. Pre zásobovanie elektrickou energiou je nutné zrealizovať prepojenie NN rozvodom medzi navrhovaným územám a jestvujúcou stožiarovou trafostanicou.


Vypracovaná IBV bola predložená a schválená na obecnom zastupiteľstve obce Borovce.


Plocha riešeného územia pre ktorú bola vypracovaná IBV štúdia predstavuje 0,8895 ha.

Na danej ploche pôjde o výstavbu 11 nových rodinných domov s parceláciami v rozmedzí 526,5 - 914,36 m2.

Plocha parcel RD - 0,6937 ha

Plocha miestnej obslužnej komunikácie - 0,1146 ha

Plocha pešek komunikácie - 0,0297 ha

Plocha verejnej zelene - 0,0515 ha


Celková výmera dostupných pozemkov na predaj a budúcu výstavbu predstavuje 17 123 m2.


LOKALITA:

Obec Borovce je pokojná obec nachádzajúca sa len 9km od mesta Piešťany, 27 km cestou 504 do mesta Trnava, v blízkosti napojenie na diaľnicu. Tranzitná doprava obec obchádza. Obec má rozsiahlu občiansku vybavenosť, ako sú potraviny, škôlka, pošta, vo vedľajšej obci Rakovice základná škola, ktorá je v blízkosti riešeného územia, čerpacia stanica pred vstupom do bce, detské ihriská, futbalové ihrisko, reštaurácia. V blízkosti riešeného územia sa nachádza krásny anglický park rozpriestierajúci sa okolo kaštiela z r.1812.


ondrejonas_edited_edited.png

Profesionálny Realitný Maklér

Ing. Adriana Sučanská

+421911523565

Licencovaný realitný maklér NARKS
bottom of page