top of page

GDPR - informácie

Týmto by sme Vás radi informovali o: 

 1. Spracúvaní osobných údajov

 2. Zásadách používania cookies

 

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 

PRIUS COMPANY s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 34700/R. Sídlo: Ružindolská 16, 91701 Trnava, SR. IČO: 50852183, DIČ: 2120514748. Štatutárny orgán (konatelia): Ing. Adriana Sučanská, Nikoleta Juráková (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) (ďalej ako „prevádzkovateľ“ nie len webového portálu ale aj informačných systémov) 

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo dňa 30.01.2018 v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018, ktorým sa ku dňu 25.05.2018 ruší 

platnosť predošlého zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade spredmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať. 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

s účinnosťou od 25.05.2018: 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy 

na základe žiadosti dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo 

majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami 

prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných 

údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na 

spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú. Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanieosobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných 

údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudoanymizáciu. 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, 

prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla 

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú 

osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne 

a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. 

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 

dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 

rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či 

sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním 

osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až

§30 zákona č. 18/2018 Z. z.upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o 

 • a)  účele spracúvania osobných údajov,

 • b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,

 • c)  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
  údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 • d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • e)  práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
  osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 • f)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

 • g)  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • h)  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie

najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov ako aj ztitulu vybavovania podnetov dotknutej osoby.

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018: 

Meno, priezvisko: Ing. Adriana Sučanská Kontakt: 0911 523 565
Email: adriana.sucanska@gmail.com Adresa: Halalovka 2343/35, Trenčín 911 08 

Informačný systém - výkon činnosti realitných kancelárií 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je poskytovanie služieb prevádzkovateľa, v zmysle predmetu činnosti, viď ZRSR. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ výlučne pre dosiahnutie presne stanoveného účelu, ktorým je vyššie uvedená činnosť prevádzkovateľa. 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nastáva:
na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 

Rozsah spracovaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), údaje potrebné pre plnenie zo zmluvy (sprostredkovateľskej a prevodovej), údaje o nehnuteľnosti, fotografia a kamerový (video) záznam nehnuteľnosti. 

Trvanie: na dobu trvania poskytovanej služby prevádzkovateľa, na základe jeho predmetu činnosti: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) a tiež do doby nevyhnutnej pre uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd týkajúcich sa poskytovania predmetnej služby prevádzkovateľa, ako aj po dobu plnenia legislatívnych povinností prevádzkovateľa - najneskôr však po dobu 10 rokov.

Informačný systém – webová stránka 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je prezentácia ponúkaných služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ výlučne pre dosiahnutie presne stanoveného účelu, ktorým je výkon činnosti realitných kancelárií. 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nastáva:
na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 

Rozsah spracovaných osobných údajov: údaje o nehnuteľnosti, fotografie a videozáznam nehnuteľnosti. 

Trvanie: na dobu trvania poskytovanej služby prevádzkovateľa, na základe jeho predmetu činnosti: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) a tiež do doby nevyhnutnej pre uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd týkajúcich sa poskytovania predmetnej služby prevádzkovateľa, najneskôr však po dobu 2 rokov.

Zodpovedná osoba: 

 • a)  poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

 • b)  monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

 • c)  poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

 • d)  spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

 • e)  plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
  osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov. 

Používanie cookies 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. 

Čo sú cookies? 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 

 

PREČO POUŽÍVAME COOKIES? 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. 

 

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies: 

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.

 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.
  Zmena nastavení
  Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.
  Ako kontrolovať súbory cookie?
  Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.
  Cookies, ktoré využívame, nepoškodzujú váš počítač.

bottom of page