OBHLIADKOVÝ FORMULÁR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O OBHLIADKE NEHNUTEĽNOSTI

Záujemca svojím potvrdením vyhlasuje, že v prípade záujmu o kúpu / prenájom predvádzanej nehnuteľnosti v prospech svojej osoby, prípadne osôb blízkych (§ 116 OZ) alebo tretej osoby, nevykoná žiadne úkony smerujúce k dosiahnutiu uvedeného zámeru bez účasti sprostredkovateľa.
V prípade, ak záujemca prípadne jemu blízka osoba (§ 116 OZ) alebo tretia osoba ( sprostredkovaná záujemcom ) uskutoční prevod vlastníckych práv, prípadne práv z nájomného vzťahu k predvádzanej nehnuteľnosti vo svoj prospech bez účasti sprostredkovateľa, záujemca sa zaväzuje vyplatiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc eur). Zmluvná pokuta je vymáhateľná súdnou

Certifikácia

Kontakt

PRIUS COMPANY s.r.o.

Ružindolská 3180/16 | 917 01 Trnava 

Trnavský kraj, Slovensko

+421 911 523 565

© PRIUS COMPANY s.r.o. 2020, Všetky práva vyhradené